ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

3 ส.ค. 2551
9:33:38 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ  รับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา ดังรายละเอ ียดต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1.ผู้ประสานงาน(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาโท หรือสูงกว่า สาขาอักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, and Power Point และ Internet
 
       2.เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 2 ปี ด้าน เครื่องแม่ข่ายเว็บระบบ MS Windows และ Linux
 -สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ระบบการจัดการเว็บไซต์ Application Software การจัดการฐานข้อมูลในกลุ่ม Open Source เช่น MySQL MS Access
 -สามารถเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งหรือปรับแต่งเว็บโปรแกรมมิ่งได้
 -สามารถดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ซ่อม ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขในระดับเบื้องต้น
 -สามารถเขียนแผนปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร เขียนเอกสาร คู่มือ ตำราได้
 
       3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไป การจัดทำฐานข้อมูล การเขียนและบันทึกรายงานการประชุม
 -มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office, Internet และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 
       4.วิศวกร (สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์)
 -เพศชาย อายุ 22-29 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Mechatronics หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1-2 ปี ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์
 -มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
 -สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point และโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบ เช่น Auto Cad, MATLAB, Engineering Software ได้
 
       5.เจ้าหน้าที่พัสดุ (สำนักผู้อำนวยการ)
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับงานพัสดุภาครัฐ
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 -สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพื้นฐาน และ Internet ได้ในระดับดี
 -หากสามารถใช้งานระบบ SAP ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
       6.นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ศูนย์ลงทุน ส่วนงานกลาง
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 -วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 -มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้าน Investment Banking หรือ Project Financing หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิเคราะห์การลงทุน
 -มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 
        7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
 -เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชีเพื่อการบริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีด้านบริหารงบประมาณ และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีด้านความก้าวหน้าโครงการ
 -มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี Budget Forecast การบริหารงบประมาณ
 -สามารถจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร เช่น รายงานวิเคราะห์ต้นทุน รายงานวิเคราะห์งบการเงินในมิติต่าง ๆ เป็นต้น
 -มีทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจเบื้องต้นได้
 -มีแนวคิดเชิงบูรณาการด้านการจัดการฐานข้อมูลและมีตรรกะในการปฏิบัติงาน
 -สามารถทำงานเป็นทีม และมี Service Mind
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมออกแบบระบบต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานต่อองค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 -มีความกระตือรือร้น อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 -มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้ดีมาก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -มีความรู้และความสามารถในการใช้งานบนระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบบริหารงบประมาณและระบบบัญชีและการเงิน Module CO/FI/FM (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 -สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี  
 
       สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0-2564-7000 ต่อ 1142 E-mail: recruit@nstda.or.th
 
 ชั้น 2 อาคารสำนักงานส่วนงานกลาง ห้อง 204 งานบริหารทรัพยากรบุคคล เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง    คลองหลวง    ปทุมธานี    12120