ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

26 ก.ค. 2551
1:17:38 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลบัวใหญ่ รับนักวิชาการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. 2551 - 8 สค.2551
โรงพยาบาลบัวใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อค ัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำน วน 1 อัตรา
 
 ปฏิบัติงานประจำที่ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
 
 1.คุณสมบัติ
       1.1 เพศหญิง หรือ เพศชาย อายุ 21-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
       1.2 สัญชาติไทย
       1.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
       1.4 มีทักษะและประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และเครื่องพิมพ์ดีดได้
       1.5 มีความรู้ความสามารถ อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ได้ดี
       1.6 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และมีใบรับรองแพทย์
       1.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษทุกกรณี
       1.8 ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
       1.9 สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
       1.10 มีความซื่อสัตย์สุจริต
       1.11 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
       1.12 หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสาธารณสุข ให้นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาด้วยเพื่อ ประกอบการพิจารณา
       1.13 เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 
        หลักฐานในการรับสมัครสอบ
 1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ไม่สวมแว่นตาดำ, ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 7.หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 8.หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
 9.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 30.-บาท
 
      วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 - 8 สิงหาคม 2551
 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบคัดเลือก
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวันสอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ที่บอร์ด
 
       ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบัวใหญ่ สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศ นั้น หากผู้สมัครท่านใดยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก โปรดนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะได้รับพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไป
 
       วิธีการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน/ สัมภาษณ์
 
 วัน เวลาและสถานที่สอบ กำหนดสอบวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัวขาว
 การประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบัวใหญ่
 
       การปฏิบัติงาน
 - รับสัญญาว่าจ้างการปฏิบัติงาน
 - รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2551 ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบัวใหญ่