ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

21 ก.ค. 2551
7:07:01 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา  
สำนักงานคระกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดัง นี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 
       1. เจ้าหน้าที่บริหาร (สาย Take over) ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือกฎหมาย โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิรราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธีต่าง ๆ
 - มีความสนใจข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุน
 - มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการค้นคว้าข้อมูลสามารถทำงานให้เสร็จได้ในเวลาจำกัด
 - มีทัศนคติที่ต่อการให้บริการ การให้คำปรีกษา และสามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงานได้เป็นอย่างดี
 - สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
       2. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาโท การเงิน MBA หรือเศรษฐศาสตร์
 - มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ สนใจแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ภาษาอังกฤษดี
 
       3. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานเลขาธิการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านการเขียนหรือการแปลภาษาอังกฤษอย่างน้อย 2 ปี โดยเฉพาะในสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย
 - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้เรื่องตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต.
 - มีความสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องราวและข่าวสารต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง งานของสำนักงาน และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับตลาดทุนทั่วไป
 - สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพตามกำหนดเวลา
 - สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานได้ด้วยตเอง
 - กล้าแสดงออก มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและสภาพแวดล้อมรอบตัว
 - คุณสมบัติอื่น ๆ ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานสื่อมวลชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
       4. เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายคดี
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านกฎหมาย หากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทย หรือปริญญาโททางด้านกฎหมายมหาชน หรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ทักษณะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ระดับดี
 - รักการทำงานวิเคราะห์ที่อาจต้องเริ่มต้นตั้งแต่การแสดงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เพียงพอต่อการดำเนินการ การวิเคราะห์แยกแยะประเด็นพิจารณาและลำดับความสำคัญของประเด็น และการให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอย่างเป็นระบบและสมเหตุผล
 - นำเสนองานให้บุคคลอื่นเข้าใจได้อย่างกระจ่าง กระชับ และชัดเจน ทั้งในรูปแบบวาจาและลายลักษณ์อักษร
 - มีความรับผิดชอบสูงต่องานและสังคม มุ่งผลสำเร็จของงานอย่างมีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานเป็นทีมไม่ว่าในฐานะผู้นำทีมหรือผู้สนับสนุนทีม
 - หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทันวิทยากรที่ได้พัฒนาหรือกำลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบของวิทยาการต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ให้วิทยาการนั้นให้เป็นประโยชน์ต่องาน
 สนใจสมัครเข้าทำงานในสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ดำเนินการดังนี้
 
       กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์
 
 1. พิมพ์ แบบฟอร์มใบสมัครงานจาก Website สำนักงาน www.sec.or.th (มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน้า)
 2. ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานมาที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 10 อาคาร GPF วิทยุ 93/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.10330 พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมายด้วยว่า (สมัครงาน) กรณีส่งใบสมัครทาง E-mail
 
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โทร.0 2263 6175, 0 2686 หรือ 0 2695 9999 ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.sec.or.th
  www.sec.or.th