ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 ก.ค. 2551
8:27:34 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับเจ้าหน้าที่ 52 อัตรา
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ สมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ดังม ีตำแหน่งงานว่างต่อไปนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTDA
 
 1. ผู้ช่วยนักวิจัยเชิงนโยบาย ฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล สนับสนุนการจัดทำนโยบาย ทักษะด้านการประสานงาน และความสามารถในการเขียนรายงาน หรือบทความเชิงนโยบาย
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 2. นักวิจัย สังกัดฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
 - วุฒิปริญญาเอก หรือโท มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถพิเศษด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล กำกับและบริหารงานโครงการวิจัย มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดีมาก สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 
 3. นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-29 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 4. นิติกร ฝ่ายนิติการ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 - มีประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไป
 - สามารถให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบได้
 - สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
 - มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี
 
 5. นักวิจัย ฝ่ายศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยี มีประสบการณ์ 5 ปี ด้านการวิเคราะห์อุตสาหกรรม หรือการจัดการเทคโนโลยี
 
 6. นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (พนักงาน สวทช.) ฝ่ายศูนย์ลงทุน ส่วนงานกลาง
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ และปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
 - มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้าน Investment Banking หรือ Project Financing หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิเคราะห์การลงทุน
 - มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 
 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบัญชีเพื่อการบริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ MIS หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านบริหารงบประมาณ และมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีด้านความก้าวหน้า โครงการ มีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณประจำปี Budget Forecast และการบริหารงบประมาณ
 - สามารถจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร เช่น รายงาน วิเคราะห์ต้นทุน รายงานวิเคราะห์งบการเงินในมิติต่าง ๆ เป็นต้น มีทักษะในการวิเคราะห์และตัดสินใจเบื้องต้นได้
 - มีแนวคิดเชิงบูรณาการด้านการจัดการฐานข้อมูล และมีตรรกะในการปฏิบัติงาน
 - สามารถทำงานเป็นทีม และมี Service-mind
 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และร่วมออกแบบระบบต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานต่อองค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - มีความกระตือรือร้น อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 - มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้ดีมาก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - มีความรู้และความสามารถในการใช้งานบนระบบ SAP ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะระบบบริหารงบประมาณ และระบบบัญชีและการเงิน Module CO/FI/FM (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 
 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1142 (ศรุต) E-mail: recruit@nstda.or.th หรือสมัครงานได้ผ่านทาง http://www.nstda.or.th
 
       ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี TMC
 
 8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและแผน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 2 ปีด้านการวางแผน บริหารงาน วิเคราะห์และประเมินผลโครงการหรือองค์กร
 - สามารถเริ่มงานและทำงานได้ด้วยตนเอง
 
 9. นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน) สังกัดโครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 - มีประสบการณ์ 2 ปี ด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิจัยและพัฒนาการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
 - มีทักษะในการประสานงาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่านในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 10. นักวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า ที่มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - หากมีประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การร่างคำขอรับสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint และสามารถสื่อสารค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1142 (ศรุต) หรือติดต่อสมัครที่ E-mail: recruit@nstda.or.th
 
       ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 
 11. นักวิเคราะห์โครงการ (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์)
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการวิจัย ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 - มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้า ข้อมูล และสามารถนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้ มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการประสานงาน/สื่อสารเป็นอย่างดี มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี
 
 12. นักวิเคราะห์โครงการ (ยานยนต์)
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยา ศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (มีพื้นฐานปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ เครื่องกล การผลิต) เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 - มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง หากสามารถวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีและงบประมาณ การประเมินผล และ/หรือการบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนองานผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้ มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำสูง มีความสามารถในการประสานงาน/สื่อสารเป็นอย่างดี
 - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล มีความคิดเชิงระบบ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก
 
 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1141 (รัตน์นที) หรือติดต่อสมัครที่ www.nstda.or.th และ www.biotec.or.th E-mail: ratnatee@nstda.or.th
 
 13. ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้างโครงการ)
 
 - ปฏิบัติงานด้าน Cell Culture, Biochemistry and Molecular Biology ในห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาการแพทย์
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโท สาขาอณูชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการทำการทดลองได้เป็นอย่างดี มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านและเขียนได้
 
 สถานที่ปฏิบัติงานประจำหน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12 สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
 สนใจสมัครด้วยตนเองที่ คุณอุษา เกยสุวรรณ และคุณนิภา โสดามุก หน่วยอณูชีววิทยาการแพทย์ ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช โทร. 0-2419-7000 ต่อ 6667-6670 และ 0-2418-4793 หรือ E-mail: teuks@mahidol.ac.th (คุณอุษา), tensf@mahidol.ac.th (คุณนิภา)
 
 14. เลขานุการ (ฝ่าย CPMO)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์
 - อายุระหว่าง 23-30 ปี
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
 - มีความรู้ในด้านระบบงบประมาณการเงิน
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office อยู่ในระดับดีมาก
 
 15. นักวิเคราะห์โครงการ (Platform Technology)
 
 - วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี ชีวสารสนเทศ ชีววิทยาโมเลกุล พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านชีวเคมี ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลงานเกี่ยวกับโครงการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 - มีความสามารถในการฟัง ประมวลผล และเขียนสรุปประเด็น รายงานต่าง ๆ หรือบทความวิชาการ
 - มีทักษะการคิดที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล
 - มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการบริหารและติดตามโครงการ/กิจกรรมได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป้าหมายส่วนรวม
 - มีความสนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และใช้โปรแกรม MS Office ได้
 
 16. ผู้ช่วยนักวิจัย (Protein-Ligand Lab)
 
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมี เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ เภสัชศาสตร์
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านวิทยาศาสตร์
 - มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลงาน ทำความก้าวหน้าตามแผนงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
 - มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล
 - สามารถริเริ่มการจัดทำข้อมูล มีทักษะในการค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบได้ มีความรับผิดชอบ และมีภาวะผู้นำสูง
 - มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้งานด้านการหาโครงสร้าง 3 มิติของสารชีวโมเลกุล และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ
 - มีความสามารถในการแยกบริสุทธิ์โปรตีนในระดับดี และการตกผลึกโปรตีน
 - มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเคมีของโปรตีนในระดับดี มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีมาก และมีความรู้เกี่ยวกับระบบ Unix
 
 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 104 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1141 (รัตน์นที) หรือติดต่อสมัครที่ www.biotec.or.th และ www.nstda.or.th E-mail: ratnatee@nstda.or.th
 
       ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
 
 17. ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้าง สวทช. MT 453) สังกัดงานการผลิตและออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (วัสดุ, ฟฟ้า, เคมี, เครื่องกล,โยธา, biomedical)
 - มีทักษะด้าน Powder Characterizations, AC-Impedance Spectroscopy, Electrical Properties of Materials, Composite Materials หากมีทักษะด้าน Powder Characterizations จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 
 18. ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้าง สวทช. MT 460) สังกัดห้องปฏิบัติการร่วม (สิ่งทอ)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ เคมี สิ่งทอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านสิ่งทอ มีความรู้ทางการฟอก ย้อม ตกแต่งสำเร็จในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 
 19. ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้าง สวทช. MT 410) สังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเขียนและการอ่าน
 
 20. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ (พนักงาน สวทช. MT 464)
 
 - เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอย่างน้อย 2 ปี
 - มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่ายได้
 - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ด้าน IT และกระบวนการ ISO 27001
 - มีความสามารถในการพัฒนาระบบได้
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟังและอ่านได้ดี)
 
 21.ผู้ช่วยนักวิจัย (ลูกจ้าง สวทช. MT 380) ห้องปฏิบัติการวัสดุสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 20-32 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาศาสตร์ เคมี เคมี อินทรีย์ มีประสบการณ์ด้านการสังเคราะห์สารอินทรีย์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 - มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟังและอ่านได้ดี)
 
 สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ ห้อง 106 งานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยา ศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1145 (ศรัณย์) E-mail: saran@nstda.or.th
 
       ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 
 22. วิศวกร (ลูกจ้าง สวทช.)
 
 - เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ แมคาทรอนิกส์ มีความสามารถ ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 - มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม
 - มีความสามารถในการออกแบบวงจรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 
 23. Photomask Process Engineer (สังกัดงานวิจัยไมโครอิเล็กทรอนิกส์)
 
 - Female, age 21-30 years old.
 - Bachelors or Masters degree in Industrial Engineering. Good command of English.
 - Minimum 1 year experience in electronics manufacturing with related work in SPC, DOE and process engineering.
 - Cost analysis and database management experience will be a plus.
 
 24. นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัยด้าน Mixed Signal IC Design (สังกัดงานวิจัยและออกแบบวงจรรวม)
 
 - วุฒิปริญญาโท หรือเอก ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า มีทักษะทางด้านการออกแบบวงจรรวม CMOS โดยเฉพาะด้าน analog/mixed signal IC design, ultra low power,circuits for interfacing with MEMS/Sensors
 - มีความรู้ด้าน EDA tool และประสบการณ์ทางด้านออกแบบวงจรรวม มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี/ดีมาก
 
 25. ผู้ช่วยนักวิจัย (สังกัดงานวิจัยพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง หรือระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
 
 26. ช่าง
 
 - เพศชาย อายุ 22-27 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่โครงการศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอทรอนิกส์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
 
 27. นักวิเคราะห์โครงการ
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management) เทคโนโลยีข้อมูล (Information Technology) บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ด้านอื่น ๆ
 - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ/โครงการ การบริหารผลิตภัณฑ์ การติดต่อประสานงานในแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสารโทรคมนาคม ไอที หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ
 - มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผนงาน นำเสนองาน ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ดี
 - สามารถพูด ฟัง เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากมีความชำนาญในการจัดทำและใช้ PowerPoint จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีพื้นฐานความรู้ หรือประสบการณ์ด้านการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีความสนใจในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
 
 28. ผู้ช่วยนักวิจัย
 
 - เพศชาย อายุ 21-30 ปี วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatronics, Electronics, Electrical มีประสบการณ์ 1 ปีในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 - ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จ.ฉะเชิงเทรา
 
 29. นักวิจัย
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์) ฟิสิกส์ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือการจัดการ
 - มีความตั้งใจในการจัดการโครงการวิจัย ประสานงานวิจัย และสร้างงานวิจัย มีเป้าหมายถึงความสำเร็จของงานวิจัย "เป็นหลัก" และพร้อมปฏิบัติงานกับทุกลักษณะงาน
 - มีทัศนคติที่ดี เสียสละต่องานวิจัย และสามารถร่วมงานกับทุกฝ่ายวิจัยและฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ ในลักษณะ "เข้าใจ ยอมรับ และปรับตัวได้ดี"
 - พร้อมที่จะศึกษา ติดตามเทคโนโลยีวางแผน และดำเนินงานร่วมงานกับทีมงานวิจัยทั้งใน ศอ.และฟอร์มวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
 
 สนใจกรอกสมัครได้ที่ https://service.nectec.or.th/jobapplication/ หรือส่งเอกสารสมัครงานได้ที่ งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการธุรกรรมบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เลขที่ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1145 E-mail: nussara@nstda.or.th Homepage: http://www.nectec.or.th/
 
       ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
 
 30. นักวิจัย 10 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี วิทยาศาสตร์การอาหาร การแพทย์หรือเครื่องสำอาง สาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์
 - มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการวิจัย
 
 31. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขารัฐศาสตร์ เลขานุการ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 - มีความชำนาญในการหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ การบริหารจัดการ การคิดอ่านเป็นระบบ
 - มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 - สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน MS Office, Internet, E-mail และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 - มีความกระตือรือร้นสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้
 - มีวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ และความรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีม
 - มีความคิดริเริ่ม
 
 32. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์นาโน)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ไฟฟ้าเคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์
 - มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 - มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์หรือสารอินทรีย์ และวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีได้
 - มีทักษะที่ดีในการใช้และดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการได้ มีความรับผิดชอบสูง มีความสนใจ กระตือรือร้น และชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
 33. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์นาโน)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 
 34. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์นาโน)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เคมีอินทรีย์ เคมีประยุกต์ วัสดุศาสตร์
 - มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปีเกี่ยวกับการสังเคราะห์และวิเคราะห์สารอินทรีย์ พอลิเมอร์ หรือวัสดุอื่น ๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 - มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 
 35. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 - วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - มีความสามารถในการเขียน และการสรุปประเด็นสำคัญ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 
 36. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยห่อหุ้มอนุภาคระดับนาโน)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขา Biochemistry, Molecular Biology, Biotechnology, Genetic Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 - มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปีเกี่ยวกับการศึกษาโปรตีน สามารถปฏิบัติงานวิจัยและวิเคราะห์ ทางการผลิต หรือการประยุกต์ใช้ Recombinant DNA
 - มีทักษะด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์แบคทีเรีย และ/หรือเซลล์เพาะเลี้ยง
 
 37. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยห่อหุ้มอนุภาคระดับนาโน) 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขา เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ ชีวเคมี เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 - มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปีเกี่ยว กับการวิจัย สามารถปฏิบัติงานวิจัยและวิเคราะห์ทางการเตรียมเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง มีประสบการณ์ในการเตรียมอนุภาคและอิมัลชันสำหรับการนำส่งยา
 
 38. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยห่อหุ้มอนุภาคระดับนาโน)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท สาขา Biochemistry, Molecular Biology, Biotechnology, Genetic Engineering หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 - มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปีเกี่ยวกับการศึกษาโปรตีน สามารถปฏิบัติงานวิจัยและวิเคราะห์ทางการผลิต หรือการประยุกต์ใช้ Antibody
 - มีประสบการณ์ในการผลิตหรือประยุกต์ใช้ Antibody
 
 39. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ฝ่ายวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท สาขาฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนโครงการวิจัย 1-2 ปีขึ้นไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้
 - มีทักษะความสามารถในการวิเคราะห์เบื้องต้น
 - มีความกระตือรือร้นสูง และพร้อมที่จะเรียนรู้
 - มีวิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ และความรอบ คอบในการปฏิบัติงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีม
 
 40. Assistant Researcher/ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยห่อหุ้มอนุภาคระดับนาโน(Nano-Encapsulation) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน)
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 - วุฒิปริญญาโท สาขาเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยอย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 - มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความรับผิดชอบสูง มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 - หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติลักษณะงานดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 - การปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับการดัดแปลงโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานวิจัยด้านการเตรียมอนุภาค Micro/Nano
 
 41. ผู้ช่วยนักวิจัย (ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอุปกรณ์นาโน) 2 อัตรา
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 - วุฒิปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ วัสดุศาสตร์
 - มีประสบการณ์ด้านการงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทัศนคติ อุปนิสัย พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์เร่งด่วน และกดดัน
 - มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการเพาะเลี้ยงเชื้อ และ/หรือเซลล์ และเทคนิคต่าง ๆ ทางภูมิคุ้มกัน เช่น Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) และ Western Blotting เป็นต้น มีทักษะที่ดีในการใช้และดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการได้ มีความรับผิดชอบสูง มีความสนใจ กระตือรือร้น และชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 - มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับดี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 
       เอกสารประกอบการสมัครงาน (เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)
 
 1. รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
 6. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2564-7100 ต่อ 6541 (งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4) สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งแบบฟอร์มสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 130 อาคารศูนย์ประชุมฯ (Convention Center Building) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 สมัครทางอีเมลส่งแบบฟอร์มสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ งานบริหารบุคลากร E-mail: recruit@nanotec.or.th หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ทาง http://www.nanotec.or.th
  http://www.nstda.or.th www.biotec.or.th