ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

9 ก.ค. 2551
8:10:58 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับนักวิชาการตรวจสอบบัญชี  ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2551
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื ่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
 
       ตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี หรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
 
 ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมวางแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและกําหนดแนวการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สินและทุนจัดทํารายงานการสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คําแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี ส่งเสริมการจัดทําบัญชีฟาร์ม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสํานักงาน โดยใช้ระบบ Back Office เช่น โปรแกรมสารบรรณ โปรแกรมระบบวันทําการ ระบบ GFMIS ฯลฯ
 
       วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ เลขที่ 423-425 ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2175-8658 ตั้งแต่วันที่ 8-16 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
 
 2. สําเนาแสดงผลการศึกษา และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551
 
 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
 
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย