ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 16 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

7 พ.ค. 2551
6:55:14 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. รับบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 พ.ค.2551  
สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด จะรับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยผู้ที่ไ ด้รับการคัดเลือกต้องรับการทดลองการปฏิบัติงานเป็นเวลา 60 วัน เมื่อสหกรณ์เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติด ี มีความอุตสาหะวิริยะในการทำงาน และได้ผ่านการตรวจโรคจากแพทย์ แล้ว จึงจะได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 - ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี
 - สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.ต้น และถ้ามีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องสำเนาเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - ผู้สมัคร บิดา และมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำหนด ยกเว้นบิดารับราชการ มารดาไม่ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 - ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 - ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้ทำโดยประมาท
 - ผู้สมัครชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารมาแล้ว
 
 หลักฐานการรับสมัคร
 - หลักฐานใบระเบียนผลการศึกษา และใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิการศึกษา เทียบเท่าไม่ต่ำกว่าระดับ ม.ต้น พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
 - ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
 - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
 - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 - หลักฐานการผ่านการคัดเลือกทหารพร้อมสำเนา อย่างละ 1 ชุด
 
 วิชาที่สอบ
 - ความรู้ทั่วไป
  - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ หรือใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์
 
 สถานที่รับสมัคร
  - สมัครด้วยตนเองที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สลก.ทบ. จำกัด  กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.  
 
 - วันที่ 28 เม.ย.-15 พ.ค.51 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 0900-1500  โทร. 02-2813045
 
 กำหนดสอบคัดเลือก
 - วันที่ 29 พ.ค.51
 
 กำหนดสอบสัมภาษณ์
 - วันที่ 30 พ.ค.51