ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เม.ย. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

16 เม.ย. 2551
3:07:58 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
องค์การสะพานปลา รับผู้อำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้- 17 เมษายน 2551
องค์การสะพานปลารับสมัคร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา โดยมีรายล ะเอียดดังนี้
 
 - มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และวุฒิภาวะผู้นำ ในการบริหารงานเป็นอย่างดี
 - มีความรอบรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
 - มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ สั่งการ และกำหนดนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและรัฐบาล มีวิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 คุณสมบัติทั่วไป
 - มีสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันยื่นใบสมัคร สามารถทำงานให้แก่องค์การสะพานปลาได้เต็มเวลา ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 - ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพันโทษ หรือพันระยะเวลาการรอการลงโทษ การลงโทษ แล้วแต่กรณีเกิน 5 ปี
 
 ผู้สนใจขอและแสดงความประสงค์สมัครรับการคัดเลือกเป็นหนังสือได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยทำหนังสือปิดผนึกถึงประธานกรมการสรรหาผู้อำนวยการสะพานปลาและนำมายื่นที่ สำนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา เลขที่ 211 ถ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 Tel.0 2211 3672, 0 2211 0300, 0 2211 6011, 0 2211 2190 หรือดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที www.fishmarket.co.th
 
 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2551 ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยแนบหลักฐานประกอบตามที่องค์การสะพานปลากำหนด จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับพร้อมรับรองสำเนา 5 ชุด) ดังนี้
 
 - ใบสมัครในตำแหน่งผู้อำนวยการ
 - หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ
 - ใบรับรองแพทย์
 - หลักฐานเคยถึงความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารงานองค์การสะพานปลา เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา ที่ระบุในข้อ 1 เป็นภาษาไทยความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
 ในกรณีที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551 โดยจะถึงเอาวันที่ประทับตราหน้าซอยจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
  www.fishmarket.co.th