ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอังคารที่ 9 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

วิยุดา

2 ก.พ. 2551
10:13:28 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำ งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่1.ผจส.จัดการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารจัดการ
 -มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ การตรวจประเมิน Total Quality Management และ ISO
 -มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ และการบริหารโครงการ
 -มีความสามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล สรุป และนำเสนอเป็นรายงาน
 -มีความสามารถในการประสานงานและรักการทำงานเป็นทีม
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการเป็นวิทยากร
 
 ตำแหน่งที่2.นักวิจัยด้านการจัดการองค์กร
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป ทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี สถิติ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และโปรแกรมสถิติได้ดี
 -สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 -มีความคิดสร้างสรรค์ และรักงานวิชาการ
 -มีบทความเชิงวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในสื่อสิ่งพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งที่3.เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 -มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานอย่างน้อย 2 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการทำ Website
 -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
 
 ตำแหน่งที่4.เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 -มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน การจัดการความรู้ การพัฒนาคุณภาพ การจัดทำงบประมาณและรายงาน
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำงานที่มีความท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง รักการอ่านและเรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 
 ตำแหน่งที่5.วิทยากรที่ปรึกษาด้านพัฒนาการจัดการองค์กร
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ด
 ี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ SPSS ได้
 -มีทักษะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้
 
 ตำแหน่งที่6.ผู้จัดการส่วนวิจัยการจัดการองค์กร
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาการบริหาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ตรงในการทำงานวิจัย 3 ปีขึ้นไป
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 -สามารถอ่านค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ประมวลผลได้
 -สามารถนำเสนองานได้น่าเชื่อถือ
 -มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี รักงานวิชาการ มีภาวะผู้นำ และบุคลิกน่าเชื่อถือ
 
 ตำแหน่งที่7.วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารการผลิต
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
 -อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ การดำเนินงานและประสานงานการจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไปทางด้านการควบคุมระบบและกระบวนการผลิต/ด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 -มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 -มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 -มีทักษะในการนำเสนอ
 
 ตำแหน่งที่8.วิทยากรที่ปรึกษาด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ SPSS ได้ดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 
 ตำแหน่งที่9.ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหาร เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศทาง การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการลูกค้า การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการจัดการกระบวนการ
 -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 -มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอด
 -มีความสามารถในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงการแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ
 -ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 -มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 -มีทักษะในการบริหารงานในลักษณะที่เป็นโครงการ
 -มีทักษะในการบริหารจัดการ
 
 ตำแหน่งที่10.หัวหน้างานตรวจสอบ
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 -วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชีหรือด้านการเงิน
 -มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 5 ปี
 -มีความเข้าใจในงานตรวจสอบภายในอย่างดี เทียบเท่ามาตรฐาน CIA
 -มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิต
 -มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างดี  
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมแนบเอกสารประวัติย่อ และรูปถ่ายมาที่ ผู้จัดการส่วนบุคคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น12 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2619-5500 ต่อ 115, 119 หรือส่ง E-mail มาที่ recruit@ftpi.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 14 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน    พญาไท    กรุงเทพมหานคร    10400  
 หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2619-5500 ต่อ 119
 E-mail : recruit@ftpi.or.th