ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

30 ต.ค. 2550
9:30:00 PM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ วุฒิป.ตรี-โท 8 อัตรา ถึงวันที่ 1 พ.ย.50

 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดรับสมัคร เข้ารับราชการ วุฒิป.ตรี-โท 8 อัตรา
 
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 และตำแหน่งนิติกร 4 ดังนี้
 
 1. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 4 อัตรา เงินเดือน 9,320 บาท
 - ต้องคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่น ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 - ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ของสำนักงาน ก.พ.
 
 2. ตำแหน่งนิติกร 4 อัตราเงินเดือน 9,320 บาท
 - ต้องคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
 - วุฒิปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ชั้น 6 อาคาร 3) ถ.พระรามที่ 6 เขตพญาไท กทม.โทร.0 2298 5880-9 ต่อ 6642, 6643 ตั้งแต่บัดนี้เป็นตนไปจนกว่าจะสามารถบรรจุได้ครบทุกตำแหน่ง ในวันและเวลาราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 2 ฉบับ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านจำนวนอย่าละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาค ก. และภาค ข. ของสำนักงาน ก.พ. จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 ขณะเดียวกัน สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
 3.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Programming) 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7.630 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Network) 1 อัตรา ค่ตอบแทน 7,630 บาท
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 4. ตำแหน่งนักบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,630 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี (Accounting) หรือทางอื่นที่ ก.พ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ค่าตอบแทน 9,320 บาท ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
 - วุฒิปริญญาโท ทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง
 ขอและยื่นใบสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์  หัวข้อ ''รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว'' หรือ http://www.job.sepo.go.th/
 2. กรอกใบสมัคร โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยให้โดยอัตโนมัติ
 3. ให้พิมพ์ใบสมัครแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้ทำการบันทึกลงแผ่น Floppy Disk เพื่อพิมพ์ในภายหลัง
 3.1 ในกรณีเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงใน Floppy Disk ได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่น Floppy Disk ใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
 3.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาร์เตอร์ บจม.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว
 3.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ประกอบไปด้วย
 - ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท
 - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเงินเดือนกันทั่วประเทศ)
 เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3 แล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3.4 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน แล้วให้นำมายื่นในวันสอบ
 
 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
 http://www.sepo.go.th/