ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันเสาร์ที่ 23 ม.ค. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

29 ต.ค. 2550
7:40:43 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลกำแพงแสน รับสมัครงานถึง 19 พฤศจิกายนนี้
ประกาศโรงพยาบาลกำแพงแสน
 เรื่อง   ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
 ด้วยงบประมาณ   ประเภทเงินบำรุง
 ประจำโรงพยาบาลกำแพงแสน   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม
 
  ด้วยโรงพยาบาลกำแพงแสน   อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม   จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ด้วยเงินนอกงบประมาณ   ประเภทเงินบำรุง
 
 1.  ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี       จำนวน  1   อัตรา     ค่าจ้างเดือนละ    7,630   บาท    
 
   คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์
 1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครอง2. ระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรง3. เป็นประมุข  ตามรัฐธรรมนูญ4. แห่ง5. ราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 6. ไม่เป็นผู้ดำรง7. ตำแหน่ง8. ทาง9. การเมือง10.
 11. ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ  กพ.
 12. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าง13. ถูกสั่ง14. ให้พักราชการ   หรือถูกสั่ง15. ให้พักราชการ    หรือถูกสั่ง16. ให้ออกจากราชการไว้ก่อน   ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   หรือกฎหมายอื่น
 17. ไม่เป็นผู้บกพร่อง18. ในศีลธรรมอันดี   จนเป็นที่รัง19. เกียจของ20. สัง21. คม
 22. ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง23.    หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง24.
 25. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 26. ไม่เป็นผู้ต้อง27. รับโทษจำคุก    โดยคำพิพากษาถึง28. ที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทาง29. อาญ30. า   เว้นแต่โทษสำหรับความรับผิดชอบที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ
 31. ไม่เป็นผู้เคยถูกลง32. โทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยง33. านรัฐ
 34. ไม่เป็นผู้เคยถูกลง35. โทษให้ออก   ปลดออก   เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน     หรือตามกฎหมายอื่น
 36. ไม่เป็นผู้เคยถูกลง37. โทษไล่ออก   เพราะกระทำผิดวินัยกฎหมายว่าด้วยระเบียบ   ข้าราชการพลเรือน    หรือตามกฎหมายอื่น  
 38. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
 39. ผู้สมัครรับการคัดเลือก   จะต้อง40. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร  30  แห่ง41. พระราชบัญ42. ญ43. ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ.2535  (ตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้)
 
 2.1   คุณสมบัติเฉพาะ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 1. สัญชาติไทย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. สามารถเดินทาง – ไปกลับได้   (ไม่มีบ้านพักให้)
 
 หลักฐานและเอกสารที่นำมายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก
 ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
 1.   รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด  3 x 4  ซม. หรือ 1 นิ้ว  
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  1  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)                     จำนวน     1    รูป
 2.   สำเนาทะเบียนบ้าน   บัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ   1    ฉบับ
 3.    สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน     1    ฉบับ
 4.   ใบรับรองแพทย์   แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
 ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน  1  เดือน จำนวน     1    ฉบับ
 5.   หลักฐานอื่นๆ  เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุลฯลฯ  
 พร้อมด้วยสำเนา   (ถ้ามี) จำนวน     1    ฉบับ
 
 วัน   เวลา   และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 ให้ผู้มีความประสงค์ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกำแพงแสน   อำเภอกำแพงแสน   จังหวัดนครปฐม    ตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม  -  15  พฤศจิกายน  2550    ภาคเช้าเวลา  09.00 – 11.00 น.    ภาคบ่ายเวลา  13.30 – 15.00   น.
 
 กำหนดการสอบคัดเลือก
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
 -   สอบคัดเลือกวันที่  19  พฤศจิกายน  2550   ตั้งแต่เวลา 13.30  น.  ณ  ห้องประชุม  1          โรงพยาบาลกำแพงแสน
 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือก
 
  -   วันที่  21  พฤศจิกายน  2550    เวลา  13.30  น.