ค้นหางานบ่อย ชอบงาน  ตอบ (Yes) Update งานทุกวัน

#สนทนาคนหางาน โอนย้าย แลกเปลี่ยนงาน งานราชการวงในอื่นๆคลิกที่นี่
#
คู่มือสอบบนเว็บไซต์


 

 

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2564    
เมนูหลัก
   หน้าแรกเว็บบอร์ด
   มุมสมาชิก
      แก้ไขรายละเอียดส่วนตัว
      แก้ไขโลโก้ & ไอคอน
ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครใหม่
   เว็บบอร์ด
    รวมทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ และ งานเอกชน
    งานราชการ
    งานสถาบันการศึกษา
   ลำดับความคิดเห็น
     คห. แรกอยู่หน้าแรก
     คห. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสี   1 2 3 4 5 6 7


 

กลาง

6 ต.ค. 2550
7:55:10 AM น.
พิมพ์
แจ้งลบ
ส่งให้เพื่อน
จัดหางานจังหวัดตากรับสมัครบุคคลเลือกเป็นพนักงานราชการถึง 10 ตุลาคมนี้
ด้วยสำนักงานจัดหางานมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร รเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ในตำแหน่ง
  นักวิชาการแรงงาน
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10  ตุลาคม
 2550 สนใจติดต่อได้ที่
   สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก  9/68
   ถนนมหาดไทยบำรุง
 ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
   โทร. 055-534639-70
 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
 
 
 
                                                                     ประกาศจังหวัดตาก
                                 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 ----------------------------------------
  ด้วยจังหวัดตาก  โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ   และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ    ลงวันที่   5   กุมภาพันธ์ 2547   และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  และการคัดกรองอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่   5   กุมภาพันธ์   2547   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด    ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อตำแหน่ง     กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
     ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
     กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 
 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 (1)  ปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติในงานภารกิจหลัก ภารกิจรอง และ
                     ภารกิจสนับสนุน
 (2)  ปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีระยะเวลา
                         เริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน
 (3)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ    การทดสอบ  
        ด้านจิตวิทยา เพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็น      
        ข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ   การศึกษา
         รวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   และข้อมูลอาชีพ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้
        เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ   การบริการ      
        แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน   นักศึกษา    คนหางานเป็นรายบุคคล   หรือรายกลุ่มในด้าน
         ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน   ข้อมูลอาชีพในระบบ  ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน
          และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ
          และค่านิยมของบุคคล   ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
 
            /และรายกลุ่ม…
 -2-
 
        และรายกลุ่มต่าง ๆ  เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมละปัญหาทางอารมณ์  เพื่อให้      
       สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง  รวมทั้งการศึกษา   วิเคราะห์  วิจัย  และติดตามผล    
       ดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใช้ในการให้คำปรึกษาแนะนำ
 (4)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
        อัตราว่าง            1  อัตรา
          ค่าตอบแทน            9,160 .-    บาท/เดือน
          สิทธิประโยชน์  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2527
          ระยะเวลาการจ้าง       11   เดือน  
   
  2.  คุณสมบัติทั่วไป   และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
     คุณสมบัติทั่วไป
     (1)  มีสัญชาติไทย
     (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
     (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
             จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย  
             ระเบียบข้าราชการพลเรือน
     (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
            เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
     (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ
             ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
               หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
      (7)  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
         
 หมายเหตุ         ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
 ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
 ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
 
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา/ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาจิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว   จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   จิตวิทยาสังคม   จิตวิทยาการ-
 
         /.ให้บริการ…
 -3-
 
 ให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน  จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาและการแนะแนว – การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว – การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว  บรรณารักษ์ศาสตร์  จิตวิทยาการปรึกษา   จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนวจิตวิทยาคลินิกและชุมชน  จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
  3.  การรับสมัคร
      3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ตั้งแต่บัดนี้   ถึงวันพุธที่   10    ตุลาคม   2550   ในวันและเวลาราชการ
 
      3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด   1.5 x  2  นิ้ว   โดย
 ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)   จำนวน   3   รูป
      (2)  สำเนาแสดงผลการศึกษา    จำนวนอย่างละ   2   ฉบับ
      (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 (4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยน-ชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)   อย่างละ  1   ฉบับ
 (5) กรณีเคยผ่านงานมาแล้วให้แนบหนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ  
 
     ทั้งนี้   ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง  และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
             ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ   ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
 และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
 
  4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการสอบ
     จังหวัดตาก  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และกำหนดวัน เวลา     สถานที่ ในการในการสอบคัดเลือก   ในวันศุกร์  ที่  12   ตุลาคม    2550    ณ     สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
 
  /5.  หลักเกณฑ์…
 
 -4-
 
 5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
      ผู้สมัครต้อง   เข้าสอบคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน  และสัมภาษณ์  ดังนี้
 
 สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
 1.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100  คะแนน สอบข้อเขียน
 2. สัมภาษณ์ 100  คะแนน
 
  6.  เกณฑ์การตัดสิน   ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในการสอบในแต่ละหัวข้อ
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  60  
  7.  การประกาศรายชื่อ
     จังหวัดตาก  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ  ณ  สำนักงานจัดหางานจังหวัด
 8.   การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
      ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากกำหนด